102 Hvissingestenen Vestskoven Anne Vibeke Rejser IMG 0303

Alsidige vandreture i Vestskoven

Danmark - Vestskoven

Vestskoven er et stort anlagt kreativt naturområde på Københavns Vestegn. 

Attraktioner: Bakkerne Herstedhøje og Oxbjerget, Naturcenter, Vikingelandsby, Kroppedal museum, Hvissingestenen - Sjællands største sten, græssende kvæg og får, utallige muligheder for vandreture, cykelture samt rideture.

Naturoplevelse: Vestskoven

Naturcenter: Herstedhøje

Vikingelandsbyen i Risby: Vikingelandsby

Museum: Kroppedal

Det var nogle fremsynede politikere, der i 1967 besluttede at etablere et rekreativt område i Københavns Vestegn mellem tæt bebyggede områder og befærdede ring- og motorveje. Vestskoven blev etableret og udover mangfoldige skovtræer skulle her være åbne græsarealer, sletter, bakker, vandløb og søer samt stier til glæde for vandrere, cyklister og ryttere. I tidens løb har Vestskoven også tiltrukket utallige fuglearter og andre dyr som f.eks. rådyr, ræve m.m.

Flere steder kan du møde heste og får - og ikke mindst skotsk højlandskvæg som går ude hele året og afgræsser i store folde. Du kan gå ind i foldene, men vis respekt for dyrene.

Overalt omkring Vestskoven finder du parkeringsmuligheder og herfra kan du selv sammensætte et utal af vandreruter af forskellig længde. Flere steder er de her beskrevne ture sammenfaldende med Vestegnsruten.

Vestskoven øst - omkring Oxbjerget

Neden for Oxbjerget finder du P-pladsen på Oxbjergvej. Herfra kan du følge stien op til det 15 meter høje kunstigt anlagte bjerg skabt af kasseret byggeaffald som murbrokker samt masser af jord. Fra toppen får du et overblik over Vestskovens østlige del. Området er indrettet som hundeskov, hvor dyrene kan løbe frit omkring, hvis hundeejeren har styr på sin hund. Spadserer du en tur rundt om Oxbjerget mod urets retning - uden for hundeindhegningen - vil du på vejen tilbage skulle gennem hundeskoven på et mindre stykke. Vær opmærksom på, at der kan være trængsel på den lille parkeringsplads, da stedet også er populært blandt hundeejere.

Oxbjerget er ideelt som kælkebakke om vinteren, når der er sne nok.

100 Oxbjerget Vestskoven Anne Vibeke Rejser IMG 0298 (1)
Oxbjerget

Hvissingestenen - Sjællands største sten

På modsatte side af Oxbjergvej fører skovstier frem til Hvissingestenen (opkaldt efter den nærliggende landsby). Et skilt viser vej. Stenen blev fundet i 1966 i forbindelse med udgravning til en vandledning. Man ville sprænge stenen bort, hvilket borehuller til dynamitten på toppen af stenen vinder om. Men fremsynede folk fik dette stoppet og gravet stenen op, så du i dag kan betragte Sjællands største sten på omkring 250 tons. Der er kort afstand til Hvissingestenen, som ligger på en lille forhøjning i det åbne terræn omgivet af flere andre (men mindre) sten.

102 Hvissingestenen Vestskoven Anne Vibeke Rejser IMG 0303
Hvissingestenen

Det centrale Vestskoven med Naturcenter Herstedhøje

To store parkeringspladsen ved Naturcenter Herstedhøje er stedet du parkerer, hvis du vil besøge den centrale del af Vestskoven. Neden for bakkerne Herstedhøje ligger Naturcenter Herstedhøje, hvor der er udstilling, cafe og undervisningslokaler. Her finder du også toiletter. Året igennem arrangeres der forskellige udendørs aktiviteter, hvilket fremgår af naturcentrets hjemmeside. Til højre for naturcentret er der indrettet bålhuse og bålpladser.

Mod Finlandiastenen (Finlandsstenen)

Fra P-pladsen ved Herstedhøje kan du følge den afmærkede rute (gul) mod øst ud ad Bymosevej. Du passerer en anden mindre P-plads og sportspladserne og kommer forbi en mindre sø på venstre hånd. Du fortsætter på den lange lige asfalterede Bymosevej. Asfaltvejen svinger til højre (hvilket ikke fremgår af Naturstyrelsens kort) og det skal du se bort fra.  I svinget finder du en trampesti ind til Finlandiastenen på en lidt åben og fugtig plads i skoven. Stenen er en gave fra Finland og blev officielt overdraget af præsident Urho Kekkonen i 1967. Fortsæt ret frem gennem vejbommen ad skovstien.

Omkring Pæreplantagen

Umiddelbart herefter svinger den markerede rute til venstre ad Skelvej. Vi foreslår, at du i stedet fortsætter ret frem forbi større granbevoksning og kommer til et åbent areal, som kaldes Pæreplantagen. Her græsser får og skotsk højlandskvæg. Stedet har navn efter en gammel frugtplantage og her findes fortsat æble- og pæretræer. Det er tilladt at plukke frugterne. Følger du vejen venstre om Pæreplantagen, opdager du hvor tæt på de trafikerede veje du er. (Du har sikkert kunne høre bilerne i lang tid). En bro fører over ringvejen til Vestskoven øst. Fortsæt rundt om Pæreplantagen og følg trampesporet Ejby Udlodsvej tilbage til den markerede rute på Skelvej. Drej til venstre ad Slettevej og ca. 200 meter fremme går ruten til venstre ind mod den idylliske Hakonsø. Her finder du også bålplads. Følg stien højre om og kryds Stensletten for at komme tilbage til Herstedhøje.

Stensø - Vestskovens største sø

Fra Naturcentret kan du også vælge at vandre sydøst og syd på til den store Stensø, der er den største sø i Vestskoven. Den er kunstigt anlagt og jord herfra blev benyttet til at skabe Herstedhøje. Følg stien til højre langs søen og hvor vejen igen deler sig så fortsæt hele tiden til højre.

Går du i stedet lige frem kommer du til Trippendals Galge. Her er intet at se bortset af et slidt informationsskilt, der fortæller, at det var her man i middelalderen havde et rettersted. Stedet har været benyttet siden midten af 1500-årene og var endnu i brug i 1791. Forbrydere fik deres straf fra prygling til afhugning af lemmer, halshugning og hængning, hvor ligene fik lov til at hænge til skræk og advarsel indtil de rådnede og faldt ned, hvorefter de blev begravet her. Forbrydere blev pga. deres ugerninger ikke begravet i hellig jord på kirkegårdene. Den sidste henrettelse var en skånsk kvinde, Inger Olsdatter, som havde født et barn i dølgsmål og dræbt det.

Ved hele tiden at følge stierne til højre kommer du forbi Trippendal og tilbage mod udgangspunktet.

Vestskoven vest - med Harrestrup Mose

På Ballerupvej i det nordlige hjørne af Vestskovens vestlige del finder du P-pladsen ved Kridtbjerg. Men før du begiver dig ud på Kringelstien, kan det anbefales, at du spadserer ca. 200 meter nordpå langs landevejen til Harrestrup Mose, hvor du kan opleve et rigt fugleliv – specielt om foråret – og tidligt på dagen. Her er også etableret et fugletårn med en fin udsigt over mosen og som du kommer til ved at passere vejbommen og lidt længere fremme går ned til venstre ad et trampespor der snor sig gennem skoven frem til søen.

Rundtur ad Kringelstien

Tilbage på P-pladsen vil du nogle meter inde ad Kringelstien finde Kridtbjerget, hvor der oppe på den lille bakke findes bålplads. Du følger Kringelstien langs rørskoven i søen på højre hånd og passerer en lille bro. Her hvor skovstien deler sig, kan du gå til venstre gennem skoven. Kringelstien krydser Blåbjergvej og senere Ydergårdsvej, hvor du går direkte vest og passerer Peterborggårdsvej. Her åbner sig et større indhegnet græsningsareal. I folden græsser de smukke, langhårede skotsk højlandskvæg. Disse robuste dyr med de brede horn går ude hele året og har normalt et roligt temperament. Undtagelsesvis kan højlandskvæget været kommet ud af folden! Du skal i alle tilfælde vise respekt for dyrene og lad være med at gå for tæt på - specielt skal du aldring gå mellem de voksne kvæg og deres kalve. Husk at lukke eventuelle låger efter dig.

Gå til venstre ad Langkærvej hvor du drejer ind til højre gennem skoven. Ruten er tydeligt markeret. Efter at have passeret Lindegård snor Kringelstien sig gennem skoven med forskellige træsorter. Her er det tydeligt at se, hvorledes granskoven er plantet i lige rækker. Kringelstien leder dig tilbage til udgangspunktet og du har fået et godt indtryk af den afvekslende bevoksning i Vestskoven.

Vikingelandsbyen i Risby og verdens længste vikingebro

I den sydvestlige del af Vestskoven finder du landsbyen Risby og ved Ledøjevej ligger P-pladsen ved Vikingelandsbyen. Her er opført en række bygninger fra jernalderen – forskellige grubehuse, dvs. mindre huse som er delvist gravet ned i jorden - samt et stort langhus. Vikingelandsbyen er åben hele året og benyttes af kommunens skoleklasser, så eleverne kan få en fornemmelse af ”historiens vingesus”.

En vejviser giver retningen mod Haralds Bro, der er en tro kopi af en original vikingebro inspireret af svellebroen ved Ravninge Enge i Jylland anlagt på Harald Blåtands tid. Haralds Bro er opført med kopier af vikingernes værktøj og efter deres metoder som en svellebro. Den anlagte vikingesti og -bro er 700 meter lang og dermed verdens længste, leder dig over Store Vejleådal. Denne ådal -ligesom Porsemosen - blev skabt af istidens smeltevandsstrømme.

Kroppedal Museum og Ole Rømer

Følger du vejen sydover kommer du til Museet på Krobbedal, der kan gøre dig klogere på astronomi og arkæologi. Gennem året arrangeres forskellige aktiviteter som fremgår af museets hjemmeside.

630 Kropperdal Museum Vestskoven Anne Vibeke Rejser IMG 0403
Kroppedal Museum

Snubbekorsgård

Ca. 100 meter ud ad Kroppedals Alle vil du på venstre hånd finde en sti ind til Snubbekorsgård. Her lå der i den sene vikingetid omkring år 800 et langhus på 200 m2 samt andre mindre bygninger. Langhusets stolpehuller er markeret med hvide mindre stolper og her boede en familie med flere generationer og tjenestefolk samt eventuelt trælle og husdyr. Dengang var her åbent landbrugsjord uden skov og med vid udsigt over markerne, hvor husdyrene kunne græsse. I 2006 fandt arkæologerne en gravplads fra vikingetiden i nærheden og ved udgravningerne fra 2006 til 2011 faldt man 120 grave.

632 Snubbekorsgård Vestskoven Anne Vibeke Rejser IMG 0406
Snubbekorsgård

Ole Rømers landobservatorium

Ved P-pladsen på Kroppedals Alle går en sti ind i skoven mod nordvest og følger du denne kommer du til Ole Rømers rekonstruerede landobservatorium - Tusculanum - fra 1704. Ole Christian Rømer (1644-1710) var videnskabsmand og arbejdede bl.a. som astronom med forsinkelser i lysets hastighed. Med sit landobservatorium, der blev fundet i 1978, ville Rømer forsøge at bevise, at Jorden bevæger sig omkring Solen. På stedet står en statue af Ole Rømer skabt af billedhuggeren Ludvig Brandstrup i 1918. Den blev flyttet hertil fra sin oprindelige plads ved daværende Polyteknisk Læreanstalt i Sølvgade. Fra dette højdedrag er her en fin udsigt ud over landskabet. Følger du vejen rundt passerer du fine shelters, der næsten er skjult i landskabet.

Porsemosen og St. Vejleådal

Ved Dyssekildevej drejer du til venstre og vandrer ret frem mod Porsemosen. Her mødes Risby Å og Store Vejle Å med Nymølle Å. Både St. Vejleådal og Porsemosen var tidligere lavvandede søer der ved tilgroning efterhånden er blevet omdannet til lavmoser. Porsemoden er i dag helt tilgroet med krat, mens kvæg ved St. Vejleådal sørger for afgræsning, så engene ikke bliver overvokset med buske og træer. Du passerer søen Dyssekilde og følger stien til højre og går ad Risby Mosevej tilbage mod vikingebroen og til Risby.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser